AVUKAT ZEYNEP GÜNEŞ
0546 623 15 93

 

ERZURUM
AVUKAT

Facebook

Twitter

Güneş Avukatlık BürosuEtiket

AVUKAT ZEYNEP GÜNEŞ > Etiketler"Güneş Avukatlık Bürosu"

Yükseköğretim ile İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar

Yükseköğretim kurumlarında akademik veya idari personel veyahut öğrenciler ile ilgili davalar, kendine özgü davalardır. Bu bakımdan akademik veya idari personel veyahut öğrenciler ile ilgili her dava kendi koşulları içerisinde ele alınır ve her birinin özellikleri ayrıdır.  Ancak bu kişiler ile ilgili her davanın uzun veya kısa vadede bu kişilere bir...

Tamamını Oku

Memurların Atama, Parasal ve Özlük Hakları ile Diğer İşleriyle İlgili Davalar

Memurlar ile ilgili davalar, kendine özgü davalardır. Bu bakımdan memurlar ile ilgili her dava kendi koşulları içerisinde ele alınır ve her birinin özellikleri ayrıdır.  Ancak memurlar ile ilgili her davanın uzun veya kısa vadede memura bir etkisi söz konusudur. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin kendileri ile ilgili olabilecek davalarda doğru ve...

Tamamını Oku

“Sözlü Mülakat” Kararına Karşı

Sözlü mülakat sonucunda başarısız bulunarak kamu hizmetine alınmayan Polis Meslek Yüksekokulu mezunun açtığı davada, idare mahkemesi, işlemin iptaline karar verdi. Bu kararın temyizi üzerine Danıştay bozma kararı verdi. Ancak İdare Mahkemesi, oyçokluğuyla bozma kararına uymayarak önceki kararında ısrar edip, yeniden iptal kararı verdi. İdare mahkemesi kararında, "...

Tamamını Oku

AYM’den flaş ‘HES’ kararı: Mahkemeye erişim hakkı ihlal edildi

Anayasa Mahkemesine göre, köyde yaşayan başvurucuların şehir merkezinde bulunan Valilik ilan panosunda yayınlanan 'ÇED olumlu' kararını takip ederek ilan tarihinden itibaren dava açmalarını beklemenin hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleri bağlamında öngörülebilirlik sınırları içinde olmadığı, bu bakımdan başvurucuların dava açma süresinin başvurucuların henüz dava hakkının doğduğundan haberdar olmadığı ve somut koşullar çerçevesinde...

Tamamını Oku

İmar Planında Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazın Uzun Süre Kamulaştırılmaması (Hukuki El Atma)

İmar planında kamu hizmetine ayrılan taşınmazın uzun süre kamulaştırılmaması (hukuki el atma) nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine dair Anayasa Mahkemesinin 16.10.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR HÜSEYİN ÜNAL BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2017/24715) Karar Tarihi: 20/9/2018 R.G. Tarih ve Sayı: 16/10/2018-30567   KARAR I. BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvuru, taşınmazın imar planında kamu hizmet alanına ayrılması...

Tamamını Oku

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU

OHAL Komisyonu, 05.10.2018 tarihinde 36 bin başvuruyu sonuçlandırdığını duyurdu. Duyuru metni aynen aşağıda verilmiştir. "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör...

Tamamını Oku

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre “Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz” (m. 27/1). Çünkü idari işlemler hukuka uygunluk karinesinden yararlanır. Başka deyişle idari işlem yargı yerince iptal edilinceye kadar geçerli olarak kabul edilir ve icrasına devam edilir. Ancak idari işlemin yargı merciince iptalinin zaman...

Tamamını Oku

OHAL KOMİSYONUNUN RET KARARLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASI

OHAL KHK’lerinden doğan adaletsizlik iddiaları karşısında masum olan ve haksız bir şekilde kamu görevinden bir KHK ile çıkarılan, öğrencilikle ilişiği kesilen, rütbesi alınan kişiler veya kapatılan kurum ve kuruluşlar, OHAL Komisyonuna yaptığı başvurunun reddi üzerine iptal davası açabilir. Davayı Süresi İçinde Açmak Lazım. OHAL Komisyonunun ret kararlarına karşı 60 gün içinde dava...

Tamamını Oku